Dokumenty na stiahnutie:

Uznesenia obecného zastupiteľstva:

 

Uznesenie č. 16-2016

Uznesenie č. 15-2016

Uznesenie č. 14-2016

Uznesenie č. 13-2016

Uznesenie č. 12-2016

Uznesenie č. 11-2016

Uznesenie č. 10-2016

Uznesenie č. 09-2015

Uznesenie č. 08-2015

Uznesenie č. 07-2015

Uznesenie č. 06-2015

Uznesenie č. 05-2015

Uznesenie č. 04-2015

Uznesenie č. 03-2015

Uznesenie č. 02-2015

Zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva:

Zápisnica č. 2016-11 zo dňa 1.4.2016

Zápisnica č. 2015-8 zo dňa 20.11.2015

Zápisnica č. 2015-6 zo dňa 10.7.2015

Zápisnica č. 2015-5 zo dňa 25.6.2015

Zápisnica č. 2015-4 zo dňa 5.6.2015

Zápisnica č. 2015-3 zo dňa 10.4.2015

Zápisnica č. 2015-2 zo dňa 16.1.2015

Platné všeobecne záväzne nariadenia (VZN) obce Vyškovce a interné smerníce:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o miestnych poplatkoch za prenájom obecného majetku

Interná smernica č. 1/2015 Zásady používania služobného vozidla

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o zásadách zostavovania, schvaľovania a kontroly plnenia rozpočtu obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o prijímaní, evidencií, prešetrovaní a vybavovaní sťažnosti podaných na Obecnom úrade vo Vyškovciach

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o ochrane životného prostredia a verejného poriadku 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva:

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vyškovciach

Štatút obce:

Štatút obce VYŠKOVCE

Štatút komisií zriadených obecným zastupiteľstvom:

Štatút Komisií zriadených Obecným zastupiteľstvom