POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení   zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

Kde sa majú zmluvy obcí, miest a vyšších územných celkov zverejňovať?

Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku.

Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné.

V obci Vyškovce sa opravuje fasada obecného úradu. Poslanci podporujú aktivity smerujúce k zveľaďovaniu obecného majetku, avšak o tomto zámere obecné zastupiteľstvo nerokovalo a nemá potrebné informácie. Preto sú na mieste otázky, na ktoré poslanci obecného zastupiteľstva budú žiadať odpovede od starostu obce:

1. Prečo nebola plánovaná investícia prerokovaná na obecnom zastupiteľstve?

2. Z akých finančných prostriedkov je investícia zabezpečovaná a prečo nebola schválena zmena rozpočtu?

3. Akým spôsobom bol vybraný dodávateľ?

4. Prečo nie je zverejnená Zmluva o dielo s dodávateľom v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanoveniami zákona č, 546/2010 Z.z.?

5. Na základe zistených skutočnosti bude predložený návrh uznesenia, aby hlavný kontrolór obce vykonal kontrolu dodržania zákonných ustanovení pri postupe zabezpečovania a realizácie predmetnej investície.