Komisie zriadené obecným zastupiteľstvom:

 

V súlade s § 15 zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach zriadilo komisie ako svoje stále iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

1. Komisia pre financie, správu majetku a výstavbu: 

Predseda: Imrich Hamarčák

Členovia:  Peter Zápotocký

                Milan Medveď

2.  Komisia pre životné prostredie, verejný poriadok a sociálnu prácu:  

Predseda: Martin Kupčiha

Členovia:  navrhnutí a zvolení členovia Peter Merglecký a Svetlana Šaková predsedovi komisie oznámili, že nebudú členmi komisie.

3. Komisia pre mládež, kultúru, šport a vzťahy s verejnosťou:

predseda: Stanislav Hamarčák

Členovia:  Jozef Jurčišin, ml.

                Martin Zápotocký

4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:  

Predseda: Mária Zápotocká

Členovia:  Lýdia Hamarčáková, k 31.5.2016 sa vzdala mandátu poslanca OcZ.

               Imrich Hamarčák