Plán práce komisií

Základom práce jednotlivých komisií je plán ich práce na prebiehajúci rok.

Plán práce Komisie pre financie, rozpočet a výstavbu na rok 2015

Plán práce Komisie pre mládež, kultúru, šport a vzťahy s verejnosťou na rok 2015

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcionárov obce

vykonáva činnosť v súlade so zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov. Na základe podania poslanca obecného zastupiteľstva Imricha Hamarčáka a uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 5.6.2015, ktorým obecné zastupiteľstvo poverilo komisiu prerokovať návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a predložiť návrh na rokovanie obecného zastupiteľstva, komisia konala a predložila obecnému zastupiteľstvu návrh uznesenia, ktorým sa obecné zastupiteľstvo uznieslo, že starostovi obce Vyškovce pánovi Jánovi Mrúzovi uložilo pokutu za porušenie povinnosti uloženej v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona vo výške mesačného platu verejného funkcionára podľa čl. 9 ods. 10 písm. a) ústavného zákona v sume 635 Eur.

Zápisnica z rokovania komisie TU

Rozhodnutie o uložení pokuty TU

Komisia pre životné prostredie, verejný poriadok a sociálnu prácu

Dňa 16.1.2015 bol za predsedu komisie zvolený poslanec OcZ Martin Kupčiha a na základe návrhov pána starostu Jána Mrúza a jeho zástupkyne, poslankyne Lýdie Hamarčákovej boli za členov komisie zvolení Peter Merglecký a Svetlana Šaková. Podľa vyjadrenia predsedu komisie zvolení členovia komisie nemajú záujem podieľať sa na práci komisie, takže komisia je nefunkčná. Ine návrhy na voľbu členov komisie ani starosta, ani jeho zastupkyňa zatiaľ nepredložili.