Štatút komisií

Obecné zastupiteľstvo na svojom 2. rokovaní dňa 16.1.2015 schválilo štatút komisií obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach v súlade s § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien

vydáva

ŠTATÚT

Komisii zriadených Obecným zastupiteľstvom vo Vyškovciach

V súlade s § 15 zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo týmto štatútom. V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obec zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce a vymedzuje jej úlohy.

1. Komisia pre financie, správu majetku a výstavbu

Okruh pôsobnosti komisie finančnej, správy majetku a výstavby:

 1. V spolupráci so starostom obce sa podieľa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu Obce a posudzuje návrhy rozpočtu pred jeho schválením.
 2. Kontroluje plnenie rozpočtu, hospodárnosť a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov a odporúča potrebné rozpočtové opatrenia.
 3. Kontroluje a posudzuje výsledky inventarizácie majetku obce.
 4. Predkladá stanovisko k schvaľovaniu záverečného účtu obce.
 5. Posudzuje návrhy na výšku daní, poplatkov a cien za poskytované služby.
 6. Dáva stanoviská k rozhodovaniu o zavedení verejných dávok, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky, o prijatí alebo poskytnutí úverov a pôžičiek.
 7. Navrhuje riešenie vysporiadania pohľadávok obce, vymáhanie, odpustenie, alebo predaj pohľadávok.
 8. Aktívne sa podieľa na získavaní finančných prostriedkov pre Obec v rámci oblasti svojej pôsobnosti.
 9. Členovia komisie sa aktívne zúčastňujú v komisiách pre výberové konania a verejné obstarávania.
 10. Posudzuje všetky zmluvy Obce, najmä z pohľadu riadenia rizík, odzrkadlenia zmluvných záväzkov v účtovníctve, rozpočtového krytia.
 11. Kontroluje nakladanie s majetkom Obce a vyjadruje sa k všetkým prevodom a presunom majetku obce a k jeho odpredaju, alebo prenájmu.
 12. Posudzuje žiadosti občanov alebo organizácií na čerpanie dotácií a grantov z rozpočtu Obce.
 13. Posudzuje návrhy na výšku dotácií a grantov na základe žiadosti a možností rozpočtu Obce pred ich schválením.
 14. Navrhuje starostovi a obecnému zastupiteľstvu návrh na pridelenie dotácií zo žiadostí o dotácie z rozpočtu obce.
 15. Posudzuje žiadosti na kúpu a odpredaj nehnuteľností a hmotného investičného majetku obce.
 16. Vypracúva stanoviská v oblasti rozvoja obce a spolupráce s podnikateľmi- usmerňovanie podnikateľskej činnosti v obci.
 17. Posudzuje a hodnotí úroveň zásobovania v obci a ďalších služieb.
 18. Prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko.
 19. Posudzuje architektonicko-urbanistickú koncepciu rozvoja obce a jej jednotlivých častí.
 20. Dáva odporúčania stavebnému úradu pri rozhodovaní o umiestnení stavieb, o využití územia, o stavebnej uzávere, o posudzovaní stavieb z hľadiska účelu a budúcej prevádzky.
 21. Posudzuje koncepciu rozvoja inžinierskych sietí, dopravnej infraštruktúry a energetických zdrojov.
 22. Kontroluje správu a údržbu inžinierskych sietí, dopravnej infraštruktúry a energetických zdrojov.
 23. Posudzuje zmeny organizácie dopravy na pozemných komunikáciách obce.
 24. Podieľa sa na formulovaní a schvaľovaní územno-plánovacej dokumentácie obce, jej aktualizácií, zmien a doplnkov.
 25. Podieľa sa na formulovaní a schvaľuje stanoviská obce v procesoch posudzovania strategických dokumentov a navrhovaných činností, vyžadovaných od obce podľa zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 26. Odborne posudzuje a vyjadruje sa k zamýšľaným stavebným zámerom občanov a podnikateľských subjektov v obci.

2.  Komisia pre životné prostredie, verejný poriadok a sociálnu prácu

Okruh pôsobnosti komisie pre životné prostredie, verejný poriadok a sociálnu prácu:

 1. Podieľa sa na formulovaní, aktualizácii a kontrole dodržiavania VZN obce dotýkajúcich sa oblasti životného prostredia a bezpečnosti občanov.
 2. Vyjadruje sa k stavu verejného poriadku v obci a predkladá návrhy na jeho zlepšovanie, kontroluje stav vybavovania podnetov od občanov, podáva stanovisko k ich riešeniam.
 3. Vyjadruje sa k predloženým sťažnostiam, týkajúcich sa narúšania občianskeho spolunažívania, susedských vzťahov, nedodržiavania domového poriadku, poškodzovania majetku a porušovania všeobecne záväzných nariadení obce.
 4. Kontroluje a usmerňuje aktivity pre ochranu životného prostredia v obci a jej okolia.
 5. Dáva návrh, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ak dochádza k vzniku potencionálneho aj reálneho ohrozenia životného prostredia v obci.
 6. Posudzuje návrhy a stav parkových a krajinných štruktúr v intraviláne a extraviláne obce.
 7. Koordinuje iniciatívy občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok v obci a vyjadruje sa k nim.
 8. Predkladá návrhy na vytváranie podmienok pre udržateľný rozvoj a zlepšovanie životného prostredia v obci, podieľa sa na formulovaní a schvaľovaní územno-plánovacej dokumentácie obce, jej aktualizácií, zmien a doplnkov.
 9. Kontroluje dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov, ak ich porušovaním dochádza k ujme na životné prostredie.
 10. Podieľa sa na formulovaní a schvaľuje stanoviská obce v procesoch posudzovania strategických dokumentov a navrhovaných činností, vyžadovaných od obce podľa zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 11. Vyjadruje sa k vydávaniu nariadení obce o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom v obci, predkladá podnety v oblasti odpadového a vodného hospodárstva a správy vodných tokov.
 12. Kontroluje funkčnosť a udržiavanie systémov protipovodňových opatrení na zmiernenie účinkov živelných pohrôm.
 13. Navrhuje riešenie sťažnosti občanov na porušovanie verejného poriadku a spolunažívania občanov.
 14. Upozorňuje príslušné orgány obce na prípady porušovania verejného poriadku v obci a vandalizmus.
 15. Prerokováva podnety na ochranu majetku obce a občanov na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach.
 16. Posudzuje stav v požiarno-bezpečnostnej situácii v obci.
 17. Posudzuje a vyhodnocuje zabezpečenie verejnoprospešných služieb, dohliada na čistenie obce, správu a údržbu verejného osvetlenia, správu, výstavbu a údržbu verejných priestranstiev a obecného cintorínu.
 18. Posudzuje zmluvy a trvale kontroluje ich plnenia medzi obcou a organizáciou zabezpečujúcou odvoz odpadu a informatívne kontroluje došlé faktúry od organizácie zabezpečujúcej zber a odvoz odpadu.
 19. Každoročne posudzuje výšku poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na základe kalkulácie nákladov.
 20. Posudzuje a kontroluje či je dostatočný počet zberných nádob na území obce a kontroluje dodržiavanie VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom, navrhuje starostovi obce udelenie pokuty v prípade porušovania VZN.
 21. Kontroluje stav čistoty vodných tokov v obci a navrhuje opatrenia na zlepšenie
 22. Podieľa sa na vypracovávaní Komunitného plánu na základe zákona č. 448/2008 Z. z., pre podporu komunitného rozvoja sociálnych služieb a sociálnych potrieb občanov.
 23. Spolupracuje so starostom obce pri riešení otázok sociálnej pomoci občanom, posudzuje a odporúča žiadosti občanov o jednorazovú sociálnu výpomoc a vyhodnocuje podnety na potreby opatrovateľskej služby v obci.
 24. Zúčastňuje sa na riešení starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých, osamelých a starých občanov, občanov, ktorí sa dostali do hmotnej núdze, občanov, ktorí potrebujú sociálnu pomoc.
 25. Prerokúva žiadosti o poskytnutie jednorazových sociálnych dávok, sociálnych pôžičiek, odporúča finančnú a vecnú výpomoc pre rodiny s deťmi, dôchodcom a ťažko zdravotne postihnutým občanom.
 26. Spolupracuje pri zabezpečovaní poskytovania pomoci obyvateľom v čase náhlej núdze (živelná pohroma, havária a pod.).

3. Komisia pre mládež, kultúru, šport a vzťahy s verejnosťou

Okruh pôsobnosti komisie pre mládež, kultúru, šport a vzťahy s verejnosťou:

 1. Vytvára podmienky pre záujmovú a športovú činnosť v obci.
 2. Vytvára podmienky pre kultúrne aktivity, ktoré prispievajú k zachovaniu kultúrneho dedičstva, k rozširovaniu umeleckých žánrov a zapájaniu čo najväčšieho počtu občanov (najmä mládeže) do kultúrneho života.
 3. Spolupracuje s inými subjektmi pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí.
 4. Spracováva a posudzuje návrhy, žiadosti, projekty a koncepcie v oblasti mládeže, vzdelávania, kultúry a športu.
 5. Posudzuje stav obecnej kroniky a navrhuje zápisy do kroniky obce.
 6. Spolupracuje pri zabezpečovaní a organizovaní športových kultúrnych a spoločenských akcii v obci (Medzinárodný deň žien, Mesiac úcty k starším, Uvítanie detí do života, Oslava významných životných jubileí starších občanov, Mikuláš, Vianoce, Silvester a Nový rok a ostatných kultúrnych, športových a spoločenských aktivít).
 7. Zabezpečuje usporiadateľskú službu pri športových a spoločenských akciách organizovaných obcou.
 8. Monitoruje a dáva podnety na budovanie, obnovu a efektívne využívanie ihrísk, športovísk, oddychových zón v obci.
 9. Navrhuje aktivity v oblasti spolupráce so záujmovými združeniami, mikroregiónom, a partnerskými samosprávami.
 10. Posudzuje a navrhuje riešenie aktuálnych problémov, podnetov a návrhov doručených komisii od občanov a organizácií.
 11. Kontroluje plnenie komunikačnej stratégie, funkčnosť a efektívnosť informačných kanálov.
 12. Navrhuje aktivity v oblasti všeobecnej informovanosti obyvateľov obce.

4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorý nadobudol účinnosť 1. októbra 2004 vyplynula pre obce úloha zriadiť komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce a vymedzenie jej úloh. Podľa čl. 7 ods. 5 a) a b) ústavného zákona dotknutí funkcionári obce (starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva) predkladajú písomne oznámenia osobitnej komisii obecného zastupiteľstva - Komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce.

Okruh pôsobnosti komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

 1. Prijíma písomné oznámenia starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004. V prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenia.
 2. Podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa zákona č. 511/1992 Zb. na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení.
 3. Sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl. 7 ods. 1 v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom podľa čl. 7 ods. 7 až 9.
 4. Predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu.
 5. Preskúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom v čl. 9 ods. 2 a v prípade ich splnenia predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu.
 6. Udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona.
 7. Kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladať príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu.

Vo Vyškovciach 16. január 2015

Ján Mruz, v.r.

starosta obce