Kompetencie obecného zastupiteľstva

 

určuje zákon o obecnom zriadení v platnom znení:

Obecné zastupiteľstvo

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

2. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

3. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s

    a. funkciou starostu obce,

    b. funkciou zamestnanca obce, v ktorom má byť volený alebo s funkciou štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby za1oženej alebo zriadenej obcou, v ktorom bol              zvolený,

    c. ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.

4. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určuje pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa platného zákona o obecnom zriadení.

5. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

    a. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

    b. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,

    c. schvaľovať územný plán obce alebo jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

    d. rozhodovať o zavedení alebo zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,

    e. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku alebo verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

    f. vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

    g. uznášať sa na nariadeniach,   

    h. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods.1 zákona o obecnom zriadení,

    i. určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,

    j. schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a pod.),

    k. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

    l. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov, činnosť a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

    m. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

    n. udeľovať obecné vyznamenania a ceny,

    o. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.