Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 2. rokovaní dňa 16.1.2015 schválilo tento rokovací poriadok:

Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach

v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) a § 12 ods. 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien

vydáva

ROKOVACÍ PORIADOK

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VYŠKOVCIACH

PRVÁ HLAVA

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 1. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva vo Vyškovciach (ďalej len „rokovací poriadok“) vydáva obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach na základe § 11 ods. 4 písm. k) a § 12 ods. 12 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien.
 2. Rokovací poriadok upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebeh rokovania obecného zastupiteľstva, jeho uznášania sa schopnosť a schvaľovanie uznesení a všeobecne záväzných nariadení, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh obecnej samosprávy v nadväznosti na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a na ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike.

DRUHÁ HLAVA

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Čl. 2

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

 1. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta obce zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.
 2. Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňuje starosta obce zvolený v predchádzajúcom volebnom období, ktorého funkčné obdobie sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu obce a poslanci zvolení v predchádzajúcom volebnom období, ktorých funkčné obdobie sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a starosta zvolený do nasledujúceho volebného obdobia a poslanci zvolení do nasledujúceho volebného obdobia.
 3. Ak starosta obce zvolený v predchádzajúcom volebnom období nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tohto článku, zasadnutie obecného  zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb o 17,00 hod. na obecnom úrade vo Vyškovciach. Ak starosta obce zvolený v predchádzajúcom volebnom období nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
 4. Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva najskôr predseda okrskovej volebnej komisie alebo iný jej poverený člen informuje o výsledku volieb a následne starosta zvolený na nasledujúce volebné obdobie zloží zákonom stanovený sľub.
 5. Po zložení sľubu sa starosta zvolený na nasledujúce volebné obdobie ujíma vedenia rokovania obecného zastupiteľstva a novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva skladajú sľub do jeho rúk.

Čl. 3

Riadne a mimoriadne zasadnutia obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
 2. Časový harmonogram konania riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku schvaľuje obecné zastupiteľstvo na svojom prvom riadnom zasadnutí v príslušnom kalendárnom roku.
 3. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa spravidla konajú na Obecnom úrade v obci Vyškovce.
 4. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta obce zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti na jeho konanie.
 5. Ak starosta obce nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tohto článku, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
 6. Ak starosta obce nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, koho poverí obecné zastupiteľstvo.
 7. Ak starosta obce nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 4 tohto článku, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. deň od doručenia žiadosti na jeho konanie o 17,00 hod. na obecnom úrade vo Vyškovciach
 8. Ak starosta obce nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu. Ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
 9. Starosta obce je oprávnený zvolať iné mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ako sú uvedené v ods. 2 tohto článku len:
 1. na prerokovanie závažných a neodkladných úloh,
 2. pri slávnostných príležitostiach.
 1. Starosta obce zvoláva iné mimoriadne zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedené v ods. 9 písm. a) tohto článku najneskôr 24 hodín pred jeho začatím konania. Takéto zasadnutie sa môže zvolať aj telefonicky, alebo e-mailovou poštou.

TRETIA HLAVA

Čl. 4

Príprava rokovania obecného zastupiteľstva

 1. Prípravu rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného podľa Čl. 2 tohto rokovacieho poriadku organizuje starosta obce zvolený v predchádzajúcom volebnom období.
 2. Prípravu rokovania riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného podľa Čl. 3 tohto rokovacieho poriadku organizuje starosta obce.
 3. Materiály na rokovanie obecného zastupiteľstva sa vypracovávajú stručne, vecne, konkrétne a zrozumiteľne. S pozvánkou a návrhom programu rokovania takéhoto riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta predkladá ku každému bodu rokovania rokovací materiál.
 4. Predložené materiály musia obsahovať názov materiálu, číslo materiálu podľa programu rokovania obecného zastupiteľstva, meno a podpis spracovateľa a predkladateľa, dôvodovú správu, vyčíslenie dopadov na obecný rozpočet, vyjadrenie príslušnej komisie obecného zastupiteľstva, ak je potrebné, prípadne potrebné stanoviská alebo odborné expertízy od príslušných orgánov a inštitúcií a návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva.
 5. Materiály predkladané na zasadnutie obecného zastupiteľstva musia byť upravené podľa vzoru, ktorý je určený v Prílohe č. 1 k tomuto rokovaciemu poriadku.
 6. Predkladateľ materiálu zodpovedá za to, že obsah materiálu, vrátane návrhu na uznesenie je v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi a že materiál obsahuje pravdivé informácie a skutočnosti, na základe ktorých bol spracovaný.
 7. Komisie obecného zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa  môžu podieľať na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným  zastupiteľstvom.
 8. Poslanec, alebo skupina poslancov môže na rokovanie obecného zastupiteľstva pripraviť a predložiť materiály, ktoré pokladá za potrebné prerokovať.
 9. Vypracované materiály predkladatelia spracujú do písomnej formy a predkladajú e-mailovou poštou starostovi najneskôr 10 dní pred termínom rokovania obecného zastupiteľstva.
 10.  Kompletný materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva expeduje starosta najneskôr 5 pracovných dní pred konaním riadneho rokovania poslancom obecného zastupiteľstva a hlavnému kontrolórovi. V tejto lehote musia byť návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva a predkladané materiály zverejnené aj na internetovej stránke obce Vyškovce.
 11. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva musí byť v tej istej lehote zverejnený aj na úradnej tabuli obce s informáciou, kde je možné získať materiály určené na rokovanie obecného zastupiteľstva.
 12. Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvoláva starosta obce písomnou, alebo e-mailovou pozvánkou.
 13. Písomná pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva môže byť zaslaná
 1. poslancom NR SR, ktorý majú trvalý pobyt v okrese Stropkov,
 2. poslancom vyššieho územného celku za okres Stropkov,
 3. informačným médiám, pôsobiacim na území okresu.

Čl. 5

Príprava rokovania mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 1. Prípravu rokovania obecného zastupiteľstva konaného podľa Čl. 3 ods. 3 a 4 tohto rokovacieho poriadku organizuje starosta.

ŠTVRTÁ HLAVA

Rokovanie obecného zastupiteľstva

Čl. 6

 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na  začiatku zasadnutia.
 2. Ak starosta obce odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu obce. Ak zástupca starostu obce nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
 3. Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“), slovo sa mu udelí.
 4. Ak starosta obce neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu obce. Ak zástupca starostu obce nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
 5. Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva vedie starosta obce, rokovanie mimoriadneho zasadnutia a ustanovujúceho zasadnutia vedie starosta obce, zástupca starostu obce alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom podľa čl. 2 alebo 3 tohto rokovacieho poriadku (ďalej len „predsedajúci obecného zastupiteľstva“).
 6. Predsedajúci obecného zastupiteľstva otvorí rokovanie obecného zastupiteľstva v určenú hodinu, najneskôr však pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania, ak je podľa prezenčnej listiny prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
 7. Neúčasť na rokovaní je poslanec povinný oznámiť starostovi obce alebo zástupcovi starostu obce písomne, telefonicky, e-mailovou poštou, alebo ústne v dostatočnom časovom predstihu pred konaním rokovania, najmenej však aspoň 2 hodiny pred určeným začiatkom rokovania obecného zastupiteľstva. Dôvod neúčasti poslanca na rokovaní sa vyznačí v prezenčnej listine.
 8. V prípade, že najneskôr pol hodiny po čase určenom na začatie rokovania obecného zastupiteľstva nezíde dostatočný počet poslancov tak, aby obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné, alebo počas rokovania klesne počet prítomných poslancov pod túto hranicu, predsedajúci obecného zastupiteľstva rokovanie nezačne, alebo ho preruší a stanoví nový termín zasadnutia tak, aby najneskôr do 14 dní došlo k prerokovaniu celého, prípadne zostávajúceho programu.
 9. V úvode rokovania predsedajúci obecného zastupiteľstva oznámi počet prítomných poslancov, predloží na schválenie program rokovania a určí zapisovateľa. Predsedajúci obecného zastupiteľstva určí tiež overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z radov poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí sledujú priebeh rokovania a osvedčujú či obsah zápisnice zhotovenej zapisovateľom je v súlade s priebehom zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 10. Predsedajúci obecného zastupiteľstva vedie rokovanie tak, aby jeho priebeh splnil účel v súlade so schváleným programom rokovania.
 11. Na návrh predsedajúceho obecného zastupiteľstva sa môže uznesením obecného zastupiteľstva rokovanie obecného zastupiteľstva prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.

Čl. 7

 1. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.
 2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva je:
  1. použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
  2. nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.
 3. Jednotlivé materiály určené na rokovanie obecného zastupiteľstva uvedie predsedajúci obecného zastupiteľstva a predkladateľ ich následne odôvodňuje.
 4. Samostatnými bodmi každého rokovania obecného zastupiteľstva, s výnimkou jeho ustanovujúceho zasadnutia, je interpelácia a diskusia.
 5. Po vyčerpaní programu rokovania obecného zastupiteľstva predsedajúci obecného zastupiteľstva zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončí.

Čl. 9

Zasadací poriadok

 1. Za predsedníckym stolom zaujme miesto starosta obce. V prípade neprítomnosti starostu toto miesto zaujme predsedajúci. Poslanci zaujmú svoje miesta pri rokovacom stole.
 2. V prípade, že sa zúčastnia rokovania obecného zastupiteľstva poslanci NR SR a poslanci vyššieho územného celku, zaujmú miesto za stolom pre hostí.
 3. Zamestnanci obecného úradu zaujmú miesto pri pracovnom stole, ktorý je umiestnený tak, aby bola možná nerušená komunikácia s poslancami obecného zastupiteľstvo. Zapisovateľ zaujme miesto v blízkosti predsedníckeho stola.
 4. V rokovacej miestnosti sú vyčlenené miesta na sedenie pre občanov obce, zástupcov médií a ostatných inštitúcií.

Čl. 10

Rozprava k bodu programu rokovania

 1. Do rozpravy k prerokovávanému bodu programu sa poslanci hlásia zdvihnutím ruky. Predsedajúci udeľuje slovo v poradí, v akom sa poslanci do rozpravy hlásia a po nich ostatným účastníkom rokovania.
 2. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády SR alebo iného štátneho orgánu, poslanec alebo zástupca vyššieho územného celku, predsedajúci obecného zastupiteľstva mu udelí slovo bez predchádzajúceho súhlasu obecného zastupiteľstva.
 3. Ak o slovo požiada iný účastník rokovania, o udelení slova rozhoduje obecné zastupiteľstvo hlasovaním.
 4. V rozprave môže vystúpiť bez súhlasu obecného zastupiteľstva aj iný účastník rokovania, ktorého vystúpenie je potrebné k prerokovaniu bodu programu a ktorý bol za týmto účelom na rokovanie pozvaný.
 5. Poslanec môže v rozprave vystúpiť:
 1. k prerokovávanej veci,
 2. s doplňujúcou otázkou,
 3. s faktickou poznámkou.
 1. Vystúpenie v rozprave je možnosť súvislo tlmočiť názor na prerokovávanú vec. Dĺžka jedného vystúpenia k tej istej veci môže byť najviac päť minút. obecné zastupiteľstvo môže k jednotlivým bodom rokovania hlasovaním určiť inú dĺžku vystúpenia.
 2. Po vystúpení rečníka v rozprave môže poslanec na objasnenie dôležitého detailu alebo odstránenie pochybnosti o správnom chápaní predchádzajúcich výrokov, položiť doplňujúcu otázku, ktorá nesmie presiahnuť 30 sekúnd.
 3. Faktickou poznámkou môže poslanec reagovať na vystupujúceho v rozprave. Faktická poznámka je stručným a výstižným poukázaním na doposiaľ neuvedené dôležité skutočnosti pre správny postup prerokúvania veci alebo jej správne posúdenie a nesmie presiahnuť jednu minútu.
 4. V prípade, že rečník nehovorí k veci, alebo prekročí uvedené limity, predsedajúci obecného zastupiteľstva ho na túto skutočnosť upozorní a ak rečník upozornenie nerešpektuje, predsedajúci obecného zastupiteľstva mu môže odobrať slovo.
 5. Predsedajúci obecného zastupiteľstva dáva hlasovať najprv o procedurálnych návrhoch, ak boli predložené. O predložených pozmeňujúcich návrhoch obecné zastupiteľstvo hlasuje po ukončení rozpravy v poradí, v akom boli v rozprave predložené.
 6. Všetky pozmeňujúce návrhy musia byť predložené pred ich schvaľovaním predsedajúcemu v písomnej forme.
 7. Po prijatí pozmeňujúceho návrhu sa o ďalších pozmeňujúcich návrhoch v tej istej veci už nehlasuje.
 8. Po hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch sa zapracujú schválené pozmeňovacie návrhy poslancov do návrhu na uznesenie a po jeho predložení dá predsedajúci hlasovať o uznesení k prerokovanému bodu ako celku.

Čl. 11

Interpelácia poslancov

 1. Poslanci obecného zastupiteľstva v rámci interpelácie majú právo klásť otázky starostovi obce, zástupcovi starostu, predsedom komisií obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi a zamestnancom obce.
 2. V rámci interpelácie môže poslanec vystúpiť iba raz, pričom môže položiť viac otázok. Na vznesené interpelácie zodpovedajú interpelovaní spravidla ihneď ústne.
 3. V prípade, že obsah vznesenej interpelácie si vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená, alebo je potrebné vykonať iné opatrenia alebo ak vysvetlenie nie je pre poslanca postačujúce, musí interpelovaný poslancovi odpovedať písomne do 30 dní odo dňa zasadnutia obecného zastupiteľstva, pričom fotokópiu odpovede je interpelovaný povinný doručiť aj starostovi obce, ktorý je zodpovedný za jej administratívnu evidenciu.

Čl. 12

Diskusia

 1. O slovo v diskusii môže požiadať každý účastník rokovania obecného zastupiteľstva. Na udelenie slova v diskusii sa aplikuje postup udelenia slova podľa čl. 10 ods. 2, 3 a 4.
 2. Do diskusie sa hlásia účastníci rokovania zdvihnutím ruky. Predsedajúci obecného zastupiteľstva udeľuje slovo diskutujúcim v poradí, v akom sa do diskusie prihlásili.
 3. V rámci diskusie je možné vystúpiť k akejkoľvek veci, ktorá ja aktuálna v súvislosti s funkciou samosprávy obce.
 4. Dĺžka trvania jedného diskusného príspevku je najviac 5 minút. Diskutujúci môže v rámci svojho príspevku diskutovať o viacerých veciach.
 5. V odôvodnených prípadoch môže diskutujúci vopred požiadať obecné zastupiteľstvo o dlhší časový limit a obecné zastupiteľstvo o jeho žiadosti rozhodne hlasovaním.
 6. Predsedajúci obecného zastupiteľstva diskusiu ukončí vtedy, ak vystúpili všetci prihlásení do diskusie.
 7. Návrh na ukončenie diskusie môže kedykoľvek podať aj ktorýkoľvek poslanec. Predsedajúci obecného zastupiteľstva je povinný o tomto jeho návrhu dať hlasovať bez rozpravy. Ak je väčšina prítomných poslancov za ukončenie diskusie, diskusia je ukončená.
 8. V prípade, ak väčšina poslancov za ukončenie diskusie nie je, v diskusii sa pokračuje a poslanec, ktorý podal návrh na ukončenie diskusie už nie je oprávnený na tomto zasadnutí obecného zastupiteľstva podať takýto návrh.

Čl. 13

Práva a povinnosti účastníkov rokovania

 1. Všetci účastníci sú povinní na zasadnutí obecného zastupiteľstva správať sa tak, aby nerušili dôstojný priebeh rokovania.
 2. Účastníci sú povinní rešpektovať predsedajúceho obecného zastupiteľstva, najmä hlásiť sa o slovo a zdržať sa znevažujúcich, provokujúcich alebo urážlivých výrokov a činov.
 3. Účastníci rokovania nesmú rušiť predsedajúceho obecného zastupiteľstva alebo iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo.
 4. Slovo môže rečníkovi odňať iba predsedajúci obecného zastupiteľstva v prípade, že rečník svojím vystúpením porušuje ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.
 5. Predsedajúci obecného zastupiteľstva môže nechať vyviesť účastníka rokovania z rokovacej miestnosti v prípade, že je evidentne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, hrubo a opakovane uráža iného účastníka rokovania, alebo opakovane nerešpektuje pokyny predsedajúceho obecného zastupiteľstva.
 6. Počas rokovania obecného zastupiteľstva je zakázané používať mobilné telefóny.

PIATA HLAVA

Rozhodovanie obecného zastupiteľstva, hlasovanie a záznam z jeho rokovania

Čl. 14

Rozhodovanie obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje vydaním všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) alebo prijatím uznesenia obecného zastupiteľstva (ďalej len „uznesenie“).
 2. Obec môže vydávať nariadenia vo veciach územnej samosprávy a vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, ak mu to vyplýva z osobitného predpisu.
 3. Uznesenie obecného zastupiteľstva slúži na posúdenie predkladaného materiálu alebo na stanovenie úlohy smerujúcej k zabezpečeniu potrieb obce.

Čl. 15

Všeobecne záväzné nariadenie obce

 1. Všeobecne záväzné nariadenie slúži na stanovenie záväzných pravidiel správania sa občanov, inštitúcií, organizácií, právnických a fyzických osôb v pôsobnosti obce.
 2. Všeobecne záväzné nariadenie má všeobecné náležitosti právnej normy. Obsahuje najmä účel, pre ktorý sa vydáva, vymedzenie predmetu úpravy, stanovenie práv a povinností a údaj o účinnosti.
 3. Nariadenie môže obsahovať aj sankcie za neplnenie povinností stanovených nariadením a prechodné ustanovenia, ktoré riešia kontinuitu stavu pred a za účinnosti nariadenia.
 4. Pri príprave nariadenia sa postupuje obdobným spôsobom, ako pri príprave ostatných materiálov s tým, že postup prijímania a schvaľovania nariadenia musí byť v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien.
 5. Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

 

Čl. 16

Uznesenie

 1. Uznesenie sa formuluje stručne a výstižne. Ak sa uznesením stanovuje úloha, musí uznesenie obsahovať konkrétne znenie úlohy, určenie zodpovednej osoby za jej plnenie a termín jej splnenia.
 2. Konečný návrh na uznesenie predkladá obecnému zastupiteľstvu na schválenie navrhovateľ uznesenia, ktorý ho v procese prerokovávania materiálu upraví o prípadné schválené pozmeňujúce návrhy.

Čl. 17

Proces rozhodovania obecného zastupiteľstva

 1. Poslanci k prerokovávanému materiálu predkladajú pozmeňujúce návrhy tak, aby zahŕňali všetky odôvodnené pripomienky a návrhy ku prerokovávanému materiálu. Každý poslanec môže v jednej veci predložiť iba jedenkrát pozmeňujúce návrhy.
 2. Obecné zastupiteľstvo sa vysporiada s týmito pripomienkami a návrhmi v poradí, v akom boli predkladané.
 3. Súčasťou každého materiálu prerokovávaného na obecnom zastupiteľstve musí byť návrh na uznesenie.
 4. Obecné zastupiteľstvo hlasuje najprv o tomto návrhu.
 5. Na schválenie pozmeňujúceho návrhu je potrebná nadpolovičná väčšina poslancov prítomných v rokovacej miestnosti pred hlasovaním o návrhu.
 6. Ak tento návrh nie je schválený predsedajúci obecného zastupiteľstva vyzve poslancov na predloženie ďalších návrhov a po vypočutí všetkých predložených návrhov dá o nich hlasovať v poradí, v akom boli predložené.
 7. V prípade, že nebude schválený ani jeden z predložených návrhov, ďalší postup navrhne predsedajúci obecného zastupiteľstva.
 8. Ak je návrh na uznesenie pripravený v dvoch alebo viacerých variantoch, hlasuje sa o nich v poradí, ktoré určí predsedajúci.
 9. Ak jeden z variantných návrhov obecné zastupiteľstvo schváli, o ďalších variantných návrhoch sa už nehlasuje.
 10. Pokiaľ povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby obecné zastupiteľstvo hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, ich poradie určí predsedajúci obecného zastupiteľstva.
 11. Obecné zastupiteľstvo môže hlasovaním rozhodnúť, že o určitej veci sa bude hlasovať tajným hlasovaním.
 12. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak osobitný predpis neurčuje ináč.
 13. Nariadenia a uznesenia podpisuje starosta obce do desať dní odo dňa ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
 14. V prípade, ak sa starosta domnieva, že uznesenie odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, môže jeho výkon pozastaviť tým, že ho nepodpíše v stanovenej lehote. Toto konanie však nie je možné pri voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a pri vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.
 15. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta obce nemôže pozastaviť.
 16. Nariadenia a uznesenia sa zverejňujú v obci obvyklým spôsobom na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli obce a v úradných hodinách je možnosť do nich nahliadnuť na obecnom úrade.
 17. Spôsob kontroly a okruh osôb, ktoré majú právo vykonávať kontrolu nariadení je uvedený v jednotlivých nariadeniach.
 18. Za splnenie úloh, vyplývajúcich z uznesení, je zodpovedný starosta obce, resp. určení garanti jednotlivých úloh.
 19. Právo kontroly uznesení a plnenia úloh má starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, členovia príslušnej komisie a hlavný kontrolór obce.
 20. Kontrolu plnenia úloh, vyplývajúcich z uznesení, vykonáva obecné zastupiteľstvo a hlavný kontrolór, ktorý jedenkrát ročne, spravidla na verejnom zhromaždení, predkladá obecnému zastupiteľstvu Súhrnu ročnú správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.

Čl. 18

Hlasovanie obecného zastupiteľstva

 1. Hlasovanie o jednotlivých bodoch rokovania obecného zastupiteľstva je spravidla verejné (s výnimkou prerokovávania personálnych otázok, ak o tajnom hlasovaní rozhodne obecné zastupiteľstvo). Poslanci hlasujú zdvihnutím ruky.
 2. Po ukončení hlasovania predsedajúci oboznámi obecné zastupiteľstvo s výsledkom hlasovania a zapisovateľ zaznamená výsledok hlasovania do zápisnice.

Čl. 19

Záznam z rokovania obecného zastupiteľstva

 1. O rokovaní obecného zastupiteľstva zapisovateľ, určený predsedajúcim obecného zastupiteľstva, vyhotovuje zápisnicu, ktorá obsahuje záznam o tom, kedy a kde sa zasadnutie uskutočnilo, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, schválený program rokovania, stručný priebeh rokovania a prijaté nariadenia a uznesenia.
 2. Zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva podpisuje zapisovateľ. Správnosť zápisnice overujú svojimi podpismi dvaja overovatelia, ktorých určil predsedajúci obecného zastupiteľstva z radov poslancov.
 3. Zápisnica sa musí vyhotoviť do desať dní odo dňa konania obecného zastupiteľstva. Všetky materiály z rokovania obecného zastupiteľstva sú súčasťou zápisnice a archivujú sa. Za kompletnosť materiálov z rokovania obecného zastupiteľstva a ich archiváciu zodpovedá starosta obce.
 4. Starosta zabezpečuje fyzickú archiváciu kompletných materiálov a zároveň vedie evidenciu všeobecne záväzných nariadení obce a uznesení obecného zastupiteľstva, dokumentuje ich zmeny, doplnky alebo ich zrušenie.

ŠIESTA HLAVA

Čl. 20

Spôsob volieb orgánov samosprávy

 1. Obecné zastupiteľstvo volí a odvoláva:
 1. zástupcu starostu obce, ak starosta obce niektorého z poslancov nepoverí zastupovaním  do 60 dní od zloženia sľubu starostu obce,
 2. hlavného kontrolóra,
 3. predsedov komisií obecného zastupiteľstva,
 4. členov komisií obecného zastupiteľstva,
 5. iné orgány obce, ak o tom obecné zastupiteľstvo rozhodlo.
 1. Voľby hlavného kontrolóra sú tajné a riadi ich volebná komisia. Volebná komisia riadi celý priebeh volieb, spočítava hlasy a vyhotovuje zápis o výsledku volieb.
 2. Pri voľbách je zvolený ten, kto získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, ak osobitný predpis neurčuje inak.
 3. Ak v prvom kole nezíska nikto z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov.
 4. Zvolený je ten, kto v druhom kole získa najväčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole o víťazovi volieb rozhodne žreb, ak priebeh volieb neupravuje osobitný predpis.

SIEDMA HLAVA

Čl. 21

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Rokovací poriadok a zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien.
 2. Poslanci obecného zastupiteľstva sú povinní riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.
 3. Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia, t.j. 16.01.2015.

 

Vo Vyškovciach 16. január 2014

Ján Mruz, v.r.

starosta obce