Postavenie a kompetencie

určuje zákon o obecnom zriadení.

Starosta obce

 1. Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
 2. V zmysle § 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí orgány obce je starosta povinný hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia, zveľaďovať ho, chrániť a zhodnocovať.
 3. Starosta je povinný najmä udržiavať a užívať majetok, chrániť ho pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
 4. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:
 • poslanca obecného zastupiteľstva,
 • zamestnanca obce,
 • iného orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorom bol zvolený,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy alebo
 • podľa osobitného zákona.
 1. Starosta obce
 • zvo1áva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia,
 • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce,
 • vykonáva mestskú samosprávu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 • zabezpečuje vedenie všetkej dokumentácie o činnosti orgánov obce,
 • uschováva vlajku obce, pečať obce a používa obecné insígnie.
 1. Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom, v daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom.
 2. Starosta obce môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia.
 3. Ustanovenie ods. 7 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.
 4. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta obce nemôže pozastaviť. Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do 2 mesiacov od jeho pozastavenia, uznesenie stráca platnosť.
 5. Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak:
 • poruší všeobecne záväzné nariadenie,
 • neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
 • nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.
 1. Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa ods. 10 dopustil, najneskôr však do 3 rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa  ods. 10 písm. c).
 2. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Pokuta je príjmom obce.